Martina Mikrut

Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku Martina Mikrut

Doc. dr. sc. Martina Mikrut docentica je na Pravnome fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na kojemu u okviru Katedre za metodološke i informacijske znanosti predaje niz predmeta povezanih s područjem metodologije društvenih istraživanja, statistike, komunikacije i menadžmenta na nekoliko obrazovnih razina: preddiplomski, diplomski, integrirani, specijalistički i doktorski studij.

Prije nego što se počela baviti znanošću, osam je godina radila u nekoliko istraživačkih agencija (CATI centar, Gallup, Stratego, Prizma, VALICON), gdje je kao voditeljica projekata imala priliku sudjelovati u nizu konkretnih problemskih situacija za srednje i velike klijente.

Posljednjih deset godina, uz rad u znanosti, savjetnica je Nove TV d.d. za područje strateških i operativnih istraživanja.

Analiza učinka u odnosima s javnošću

Analiza medijskoga prikaza, analiza sadržaja, istraživanje tržišta, istraživanje društvenih medija, analiza broja korisnika koji su vidjeli objavu na društvenim mrežama itd. samo su neka od dostupnih mjerenja koja se primjenjuju u odnosima s javnošću.

Različite metodologije, različiti izvori, različiti mediji… Uzimamo li sve te podatke kao mjeru uspjeha, pomoć pri radu ili kao alat za nadzor našega rada? Kako dostupne podatke pretvoriti u korisne informacije, kako ih pravilno tumačiti, kontekstualizirati, nešto iz njih naučiti, izmjeriti uspjeh i staviti ih u funkciju budućih aktivnosti u odnosima s javnošću? Na radionici ćemo imati prigodu dobiti kvalitativan pogled na kvantitativne podatke.