Pravila o privatnosti

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Članak 6., Stavak 1., Podstavak A Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka pravna je osnova za postupke obrade osobnih podataka za koje smo dobili pristanak. Ako je obrada osobnih podataka nužna za provedbu ugovora kojega je ispitanik dio, kao npr. kad je obrada osobnih podataka nužna za isporuku roba ili usluga, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6., Stavku 1., Podstavku B Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Isto se primjenjuje pri obradama osobnih podataka koje su potrebne kako bi se provele predugovorne mjere, npr. pri upitima vezanima uz proizvode ili usluge. Ako je pravna ili fizička osoba predmet pravne obveze kod koje je obrada osobnih podataka nužna, kao npr. ispunjavanje poreznih obveza, obrada osobnih podataka temelji se na Članku 6., Stavku 1., Podstavku C Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka nužna je kako bi se zaštitili interesi ispitanika ili neke druge fizičke osobe. Primjerice, u slučaju da se ispitanik ozlijedi prilikom posjeta prostoru vlasnika ove mrežne stranice, osobni podatci poput imena, dobi, podataka o zdravstvenome osiguranju ili neka druga relevantna informacija morat će se proslijediti liječniku, bolnici ili kojoj trećoj osobi. Takva obrada podataka temelji se na Članku 6., Stavku 1., Podstavku D Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Na kraju, obrada osobnih podataka može se temeljiti i na Članku 6., Stavku 1., Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Ova pravna osnova primjenjuje se u postupcima obrade osobnih podataka kad nije primjenjiva ni jedna prijašnja pravna osnova, ako je obrada osobnih podataka nužna za legitimne interese vlasnika mrežne stranice KOMferencija ili koje treće strane, osim u situacijama gdje navedeni interesi ugrožavaju osnovna prava i slobode ispitanika, a zahtijevaju zaštitu osobnih podataka. Takva obrada osobnih podataka posebice je dopuštena s obzirom na to da je posebno napominje Zakonodavstvo Europske unije (EU-a). Predviđeno je da je moguće pozvati se na legitimni interes ako je ispitanik klijent voditelja obrade osobnih podataka.

Legitimni interesi voditelja obrade osobnih podataka ili treće strane

Na mjestima gdje se obrada osobnih podataka temelji na Članku 6., Stavku 1., Podstavku F Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, legitimni interes predstavlja poslovanje u korist dobrobiti zaposlenika i/ili dioničara ako navedeni postoje.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Kriterij je pri određivanju razdoblja pohrane osobnih podataka zakonom određeno maksimalno razdoblje pohrane. Nakon isteka toga razdoblja osobni podatci rutinski su izbrisani, sve dok više nisu potrebni kako bi se ispunio ugovor ili njegovo sklapanje.

Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni preduvjet; Preduvjet za sklapanje ugovora; Obveza ispitanika da pruži osobne podatke; moguće posljedice ako se osobni podatci ne pruže.

Moramo razjasniti da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. porezne odredbe) ili može biti rezultat ugovorne obveze (npr. informacija o ugovornome partneru). Katkad je potrebno zaključiti ugovor tako da ispitanik pruži osobne podatke koji se zatim obrađuju. Ispitanik je, na primjer, nužan pružiti osobne podatke kad s vlasnikom mrežne stranice KOMferencija sklapa ugovor. Posljedica odbijanja pružanja osobnih podataka bit će nemogućnost sklapanja ugovora. Prije nego ispitanik pruži osobne podatke, morat će kontaktirati s vlasnikom mrežne stranice KOMferencija. On će mu zatim naznačiti je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorno nužno, odnosno je li nužno za sklapanje ugovora, postoji li obveza pružanja osobnih podataka i na kraju navesti posljedice odbijanja pružanja osobnih podataka.

Postojanje automatiziranoga procesa donošenja odluka

Kao odgovoran poslovni partner, Hrvatska udruga za odnose s javnošću (u daljnjem tekstu: HUOJ) ne primjenjuje automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornomu tijelu

U slučaju da ispitanik smatra da obrada podataka koja se na njega odnosi nije u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, ima pravo podnijeti prigovor nacionalnomu nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP), Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.

Pravila o privatnosti

Zaštita osobnih podataka vrlo je važna na mrežnoj stranici KOMferencija, koja je u vlasništvu HUOJ-a. Korištenje je moguće i bez pružanja osobnih podataka, međutim ako se ispitanik želi koristiti kojom od usluga te mrežne stranice, obrada osobnih podataka može biti nužna. Ako je obrada podataka nužna, no za nju ne postoji zakonska osnova, ispitanik će se uvijek pitati za pristanak.

Obrada osobnih podataka poput imena, prezimena, adrese, e-adrese ili telefonskoga broja ispitanika uvijek će biti u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka i zakonskom regulativom države članice koja je primjenjiva na HUOJ. Putem ovih Pravila o privatnosti željeli bismo obavijestiti javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Nadalje, ovim putem želimo informirati ispitanike o njihovim pravima.

Kao voditelj obrade podataka, HUOJ je ugradio niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi osigurao potpunu zaštićenost osobnih podataka koji se obrađuju. Međutim, prijenos podataka putem interneta u teoriji može imati sigurnosne propuste, tako da stopostotna zaštićenost ne može biti uvijek zajamčena. Zbog toga razloga svaki ispitanik može dostaviti osobne podatke alternativnim metodama, npr. telefonskim pozivom.

Definicije

Pravila Privatnosti HUOJ-a temelje se na pojmovima kojima se koristilo Zakonodavstvo EU-a pri izradi i prihvaćanju Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Pravila Privatnosti čitka su i razumljiva široj javnosti, kao i klijentima i poslovnim partnerima HUOJ-a.
U ovim Pravilima o privatnosti, među ostalim, koristimo se i sljedećim pojmovima:

a) osobni podatci

Osobni podatci su bilo koji podatci koji se odnose na bilo koju identificiranu fizičku osobu (ispitanika). Identificirana fizička osoba ona je osoba koju se može identificirati, izravno ili neizravno, po imenu i prezimenu, identifikacijskome broju, podatcima o mjestu, mrežnim identifikatorima kao što su fizički, psihički, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet fizičke osobe.

b) ispitanik

Ispitanik je svaka fizička osoba čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, a čije osobne podatke smije obraditi voditelj obrade zadužen za obradu osobnih podataka.

c) obrada

Obrada je postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podatcima ili na skupovima osobnih podataka, automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

d) ograničenje obrade

Ograničenje obrade označivanje je spremljenih osobnih podataka s ciljem ograničenja njihove obrade u budućnosti.

e) profiliranje

Profiliranje je bilo koji način automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka kako bi se utvrdile osobne preferencije fizičke osobe, točnije kako bi se analizirali i predvidjeli aspekti uspješnosti na poslu, ekonomske situacije, zdravlja, osobnih preferencija, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lociranja i kretanja svake pojedine fizičke osobe.

f) pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na način da se ispitaniku više ne mogu dodijeliti osobine bez korištenja dodatnih podataka koji se prikupljaju na način da su odvojeni, i na njima se mogu primijeniti mjere tehničke i organizacijske prirode koje osiguravaju da se podatci ne mogu primijeniti na bilo koju fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

g) voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka ili osoba zadužena kao voditelj obrade osobnih podataka svaka je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje samo ili u suradnji s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka; na mjestima gdje je svrha i način obrade osobnih podataka uređen zakonodavstvom države članice EU-a, kriterij za izbor voditelja obrade bit će pod ingerencijom zakonodavstva države članice EU-a.

h) izvršitelj obrade osobnih podataka

Izvršitelj obrade osobnih podataka fizička je ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo koje provodi obradu osobnih podataka u ime voditelja obrade osobnih podataka.

i) primatelj

Primatelj je fizička ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo kojemu su pruženi osobni podatci, bez obzira na to je li tu riječ o trećoj strani ili ne. Međutim, državna tijela koja prime osobne podatke putem određenoga upita koji je u skladu s EU-om ili zakonom države članice, neće se smatrati primateljima; obrada osobnih podataka pri tim državnim tijelima bit će u skladu s primjenjivim propisima vezanima uz svrhu obrade podataka.

j) treća strana

Treća strana fizička je ili pravna osoba, javna ustanova, agencija ili drugo tijelo, koji nisu ispitanik, voditelj obrade ili izvršitelj obrade, a koji su po izravnome dopuštenju voditelja obrade ili izvršitelja obrade ovlašteni da obrađuju osobne podatke ispitanika.

k) pristanak

Pristanak ispitanika svaka je točno određena, informirana i nedvosmislena indikacija ispitanikove želje po kojoj on ili ona putem izjave ili jasne potvrdne radnje izražava pristanak na obradu osobnih podataka koji su vezani uz njega ili nju.

Ime i adresa voditelja obrade osobnih podataka

Voditelj je obrade osobnih podataka po Općoj Uredbi o zaštiti osobnih podataka ili drugih zakona koji se tiču zaštite osobnih podataka primjenjivih u državama članicama EU-a:

Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ)
Ilica 5
10 000 Zagreb
Hrvatska
telefon: +985 1 4826 064
e-adresa: info@huoj.hr
mrežne stranice: huoj.hr

Svaki ispitanik može u bilo kojemu trenutku izravno kontaktirati s našim službenikom za zaštitu osobnih podataka sa svim pitanjima i prijedlozima vezanima uz zaštitu podataka.

Kolačići

HUOJ upotrebljava kolačiće. Kolačići su tekstne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.

Mnoge mrežne stranice i poslužitelji upotrebljavaju kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadržavaju tzv. cookie ID. Cookie ID jedinstveni je identifikator kolačića. Sastoji se od niza znakova koje mrežne stranice i poslužitelji mogu dodijeliti specifičnomu pregledniku u kojemu je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim mrežnim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenoga identifikatora kolačića (cookie ID).

Korištenjem kolačića HUOJ posjetiteljima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

Informacije i ponude mrežne stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvome mjestu korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike mrežne stranice. Svrha je toga da se korisnik lakše koristi mrežnom stranicom. Primjerice, korisnik koji upotrebljava kolačiće ne mora pri svakome pristupanju mrežnoj stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima mrežna stranica koja smješta kolačić na računalni sustav.

Ispitanik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem uređivanja postavki preglednika kojim se koristi te tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojega preglednika. No, ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svojemu pregledniku, neće se moći koristiti svim funkcijama mrežne stranice.

Prikupljanje općih podataka i informacija

HUOJ prikuplja opće podatke i informacije kad ispitanik ili automatizirani sustav pristupi mrežnoj stranici. Ti opći podatci i informacije zatim se spremaju na poslužitelj u obliku log-datoteka. Prikuplja se (1) tip preglednika i njegova verzija, (2) operacijski sustav, (3) mrežna stranica s koje se pristupa mojoj mrežnoj stranici (tzv. preporučitelji), (4) podstranica, (5) datum i vrijeme pristupanja mrežnoj stranici, (6) IP adresa, (7) pružatelj internetske usluge i (8) drugi slični podatci i informacije koje se mogu upotrebljavati u slučaju napada na informacijski sustav.

Pri korištenju tih općih podataka i informacija ne izvlačimo zaključke o ispitaniku. Suprotno tomu, te su informacije potrebne kako bi se (1) sadržaj mrežne stranice ispravno dostavio, (2) optimizirao sadržaj mrežne stranice i njezin marketing, (3) osigurala dugotrajna sposobnost sustava i mrežne stranice, (4) pružila potrebna pomoć državnim tijelima u slučaju kaznenoga progona zbog kibernetičkoga napada. Stoga, HUOJ statistički analizira anonimno prikupljene podatke i informacije s ciljem povećanja zaštite i sigurnosti podataka, te kako bi osigurao optimalnu razinu zaštite svih prikupljenih osobnih podataka koje obrađuje. Anonimni podatci poslužiteljskih log-datoteka spremaju se odvojeno od osobnih podataka ispitanika.

Registracija na naše mrežne stranice

Ispitanik ima mogućnost registracije na mrežnoj stranici voditelja svojim osobnim podatcima. Koji se osobni podatci prenose voditelju, određuju odgovarajući unosi ​​koji se upotrebljavaju za registraciju. Osobni podatci koje unese ispitanik prikupljaju se i pohranjuju isključivo za unutarnju upotrebu voditelja i za vlastite svrhe. Voditelj može zatražiti prijenos na jednu ili više usluga (npr. paket usluga), koje također upotrebljavaju osobne podatke za unutarnju svrhu koja se može pripisati voditelju.

Registriranjem na mrežnu stranicu voditelja pohranjuju se i datum i vrijeme IP adrese koju dodjeljuje pružatelj internetskih usluga (ISP) i kojom se koristi ispitanik. Čuvanje tih podataka odvija se u pozadini s obzirom na to da je to jedini način da se spriječi zlouporaba naših usluga te da, ako je potrebno, omogućimo istragu počinjenih prekršaja. Pohranjivanje tih podataka potrebno je za osiguranje voditelja. Ti se podatci ne prenose trećim stranama, osim ako postoji zakonska obveza prijenosa podataka ili ako prijenos služi svrsi kaznenoga progona.

Registracija ispitanika, uz dobrovoljnu naznaku osobnih podataka, nužna je voditelju da ponudi sadržaje ili usluge koje se mogu ponuditi samo registriranim korisnicima zbog prirode predmeta. Registrirane osobe mogu u bilo kojemu trenutku promijeniti osobne podatke navedene tijekom registracije ili ih potpuno izbrisati iz zbirke osobnih podataka voditelja.

Voditelj obrade osobnih podataka u svakome trenutku mora dati informacije po zahtjevu svakomu ispitaniku o tome koji su osobni podatci pohranjeni o ispitaniku. Nadalje, voditelj zbirke osobnih podataka ispravit će ili izbrisati osobne podatke na zahtjev ili naznaku nositelja podataka (ispitanika), pod uvjetom da ne postoje zakonske obveze pohrane. Svi zaposlenici voditelja dostupni su ispitaniku u tome pogledu kao osobe za kontakt.

HUOJ obavješćuje klijente i poslovne partnere e-poštom o svojim ponudama i novostima. Elektroničku poruku ispitanik može primiti jedino ako (1) ispitanik pruži valjanu e-adresu, (2) ispitanik zatraži slanje e-poruke upisom na popis primatelja e-pošte. Potvrdna e-poruka bit će poslana na e-adresu ispitanika prije slanja prve e-poruke iz pravnih razloga, u postupku dvostrukoga pristanka. Potvrdna e-poruka upotrebljava se kao dokaz da je vlasnik e-adrese ispitanik ovlašten za primanje e-poruka.

Mogućnost kontakta putem mrežne stranice

KOMferencija sadržava informacije koje omogućuju brz kontakt putem elektroničkih medija, kao i izravnu komunikaciju koja uključuje i e-adresu. Ako ispitanik kontaktira s voditeljem obrade osobnih podataka putem e-adrese ili obrasca za kontakt, preneseni osobni podatci automatski su spremljeni. Osobni podatci koje ispitanik dobrovoljno prenese voditelju obrade osobnih podataka automatski se pohranjuju u svrhu obrade ili daljnje komunikacije s ispitanikom. Ne postoji prijenos te vrste osobnih podataka prema trećoj strani.

Rutinsko brisanje ili blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka obrađivat će i čuvati osobne podatke ispitanika jedino u vremenu koje je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi čuvanja osobnih podataka ili do roka koji dopušta Zakonodavstvo EU-a ili drugi zakonodavci pod čijom je nadležnosti voditelj obrade osobnih podataka.

Ako se razlog spremanja osobnih podataka ne može ispuniti ili razdoblje čuvanja koje određuje Zakonodavstvo EU ili drugi nadležni zakonodavci istekne, osobni podatci ispitanika rutinski će se blokirati ili izbrisati u skladu sa zakonskim preduvjetima.

Prava ispitanika

a) pravo na potvrdu osobnih podataka

Svakomu ispitaniku zakonodavstvo EU-a jamči pravo na to da od voditelja obrade osobnih podataka dobije potvrdu upotrebljavaju li se ili obrađuju njegovi ili njezini osobni podatci. Ako ispitanik želi iskoristiti to pravo na potvrdu, on ili ona u svakome trenutku može kontaktirati s voditeljem obrade osobnih podataka.

b) pravo na pristup osobnim podatcima

Svakomu ispitaniku zakonodavstvo EU-a jamči pravo na to da u svakome trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije besplatnu informaciju o svojim osobnim podatcima koji su pohranjeni, kao i kopiju traženih osobnih podataka. Nadalje, europske odredbe i direktive omogućuju ispitaniku pristup sljedećim informacijama:

Ako ispitanik želi iskoristiti to pravo na pristup, u svakome trenutku može kontaktirati s voditeljem obrade osobnih podataka.

c) pravo na ispravak osobnih podataka

Svakomu ispitaniku zakonodavstvo EU-a jamči pravo na to da u svakome trenutku od voditelja obrade osobnih podataka dobije ispravak netočnih osobnih podataka. Imajući u vidu svrhu obrade osobnih podataka, ispitanik ima pravo da mu/joj se nepotpuni osobni podaci upotpune, uz ostalo i putem upotpunjujuće izjave.

Ako ispitanik želi iskoristiti to pravo na ispravak, u svakome trenutku može kontaktirati s voditeljem obrade osobnih podataka.

d) pravo na brisanje osobnih podataka (pravo da budete zaboravljeni)

Svakomu ispitaniku zakonodavstvo EU-a jamči pravo na to da u svakome trenutku od voditelja obrade osobnih podataka zatraži brisanje osobnih podataka vezanih uz ispitanika bez odgode. Voditelj obrade osobnih podataka ima obvezu bez odgode obrisati osobne podatke gdje je primjenjiv barem jedan od sljedećih uvjeta:

Ako je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži brisanje osobnih podataka koje prikuplja HUOJ, on ili ona mogu kontaktirati s voditeljem obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka osigurat će da se brisanje osobnih podataka provede odmah.

Na mjestima gdje je voditelj obrade osobnih podataka dopustio objavu osobnih podataka, a po Članku 17., Stavku 1. obvezno je brisanje navedenih osobnih podataka, voditelj će obrade osobnih podataka vodeći računa o tehničkoj izvedivosti i troškovima primjene poduzeti razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio druge voditelje obrade osobnih podataka da je ispitanik zatražio brisanje svih poveznica, kopija ili replika osobnih podataka, sve dok njihova obrada više nije potrebna. Voditelj obrade osobnih podataka na mrežnoj stranici KOMferencija osigurat će provedbu navedenih mjera u svakome pojedinačnom slučaju.

e) pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Svakomu ispitaniku zakonodavstvo EU-a jamči pravo na to da od voditelja obrade osobnih podataka dobije pravo na ograničenje obrade osobnih podataka u slučajevima gdje je primjenjivo sljedeće:

Ako je barem jedan od gore navedenih razloga primjenjiv, a ispitanik zatraži ograničenje obrade osobnih podataka koje prikuplja HUOJ, on ili ona mogu kontaktirati s voditeljem obrade osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka osigurat će ograničenje obrade osobnih podataka.

f) pravo na prenosivost osobnih podataka

Svakomu ispitaniku zakonodavstvo EU-a jamči pravo na to da primi osobne podatke koji se odnose na njega ili nju od voditelja obrade osobnih podataka, u strukturiranome, uobičajeno upotrebljivome i strojno čitljivome formatu. Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekomu drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutačnoga voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji, sve dok je obrada osobnih podataka temeljena na pristanku po točki A, Članka 6., Stavka 1. ili točki A, Članka 9., Stavka 2. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ili po ugovoru prema točki B, Članka 6., Stavka 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a obrada podataka se provodi automatski, sve dok obrada podataka nije nužna za zadatke od javnoga interesa ili za obavljanje službene dužnosti voditelja obrade osobnih podataka.

Nadalje, po postojećemu pravu na prenosivost osobnih podataka iz Članka 20., Stavka 1. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, ispitanik ima pravo na to da se njegovi ili njezini osobni podaci prenesu izravno između voditelja obrade osobnih podataka gdje je to tehnički izvedivo te gdje taj postupak ne ugrožava prava i slobode drugih ispitanika.

Kako bi iskoristio svoje pravo na prenosivost osobnih podataka, ispitanik u svakome trenutku može kontaktirati s voditeljem obrade osobnih podataka HUOJ-a.

g) pravo na prigovor

Svakomu ispitaniku zakonodavstvo EU-a jamči pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakome trenutku, na obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na točkama E i F Članka 6., Stavka 1. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka. Također se može primijeniti na profiliranje temeljeno na ovoj Uredbi.

HUOJ u slučaju prigovora neće nastaviti obradu osobnih podataka, osim u slučaju kad postoji ozbiljan zakonski temelj za obradu osobnih podataka koji može premostiti interese, prava i slobode ispitanika, ili za uspostavu, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Ako HUOJ obavlja obradu osobnih podataka u marketinške svrhe, ispitanik ima pravo na prigovor u bilo kojemu trenutku protiv obrade osobnih podataka koji se upotrebljavaju u te svrhe. To se primjenjuje i za profiliranje koje je usko povezano sa svrhama takva izravnoga marketinga. Ako ispitanik izrazi prigovor protiv obrade osobnih podataka u svrhe izravnoga marketinga, HUOJ više neće provoditi obradu osobnih podataka ispitanika za svrhu izravnoga marketinga.

Usto, ispitanik na temelju vlastite situacije ima pravo na prigovor protiv obrade osobnih podataka pri HUOJ-u koji se koriste u znanstveno-istraživačke ili statističke svrhe prema Članku 89., Stavku 1. Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka, osim ako je obrada podataka potrebna u svrhu javnoga interesa.

Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakome trenutku može kontaktirati s voditeljem obrade osobnih podataka HUOJ-a. Usto ispitanik u kontekstu korištenja usluga informacijskoga društva, usprkos Uredbi 2002/58/EC, može iskoristiti svoje pravo na prigovor automatiziranim sredstvima koristeći se tehničkim specifikacijama.

h) automatizirano donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svakomu ispitaniku zakonodavstvo EU-a jamči pravo na to da ne bude predmet donošenja odluka koje se temelje isključivo na automatiziranoj obradi osobnih podataka, uključujući profiliranje, a koje mogu stvoriti pravne ili slične posljedice po njega ili nju, sve dok odluka (1) nije dio dogovora između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) nije dopuštena po zakonima EU ili pojedine države članice koji donose primjerene mjere koji će čuvati prava, slobode i interese ispitanika, ili (3) nije temeljena na izričitome pristanku ispitanika.

Ako je odluka (1) potrebna za ugovor između ispitanika i voditelja obrade osobnih podataka, ili (2) se temelji na izričitome pristanku ispitanika, HUOJ će provesti mjere koje će čuvati ispitanikova prava, slobode i interese, minimalno pravo na ljudsku intervenciju kod voditelja osobnih podataka, kojemu će izraziti svoje stajalište i osporavanje odluke.

Ako ispitanik želi iskoristiti prava u vezi s automatiziranim individualnim donošenjem odluka, u svakome trenutku može kontaktirati s voditeljem obrade osobnih podataka HUOJ-a.

i) pravo na povlačenje i ukidanje privole

Svakomu ispitaniku zakonodavstvo EU-a jamči pravo na to da povuče i/ili ukine svoj pristanak za obradu osobnih podataka u svakome trenutku, pri čemu povlačenje pristanka ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na pristanku prije nego što je on povučen.

Ako ispitanik želi iskoristiti pravo da povuče i/ili ukine svoj pristanak, u svakome trenutku može kontaktirati s voditeljem obrade osobnih podataka HUOJ-a.

Zaštita podataka podnositelja zahtjeva i procesa obrade podnesenih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka prikuplja i obrađuje osobne podatke podnositelja zahtjeva u svrhu obrade zahtjeva. Obrada se također može provesti elektroničkim putem. To je slučaj ako podnositelj zahtjeva dostavlja odgovarajuće dokumente za zahtjev elektroničkom poštom ili putem mrežnoga obrasca na mrežnoj stranici voditelja. Ako voditelj sklapa ugovor o radu s podnositeljem zahtjeva, dostavljeni podatci bit će pohranjeni u svrhu provedbe radnoga odnosa u skladu sa zakonskim zahtjevima. Ako voditelj nije sklopio ugovor o radu s podnositeljem prijave, prijave se automatski brišu dva mjeseca nakon obavijesti o odluci odbijanja, pod uvjetom da se nikakvi drugi legitimni interesi voditelja ne protive brisanju.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane uz Facebook

Na mrežnoj stranici KOMferencija voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente tvrtke Facebook. Facebook je društvena mreža.

Društvena mreža mjesto je društvenoga povezivanja na mreži, mrežna zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnome prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi mrežnoj zajednici pružila osobne ili informacije vezane uz posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, prenošenje slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo tvrtke Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ako osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj je obrade osobnih podataka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska.

Otvaranjem bilo koje stranice KOMferencije, kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Facebookova komponenta (engl. Facebook plugin), ispitanikov će preglednik prikazati odgovarajuću Facebookovu komponentu. Pregled svih Facebookovih komponenti može se pronaći na poveznici https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijekom ove tehničke procedure Facebooku je pružena informacija o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik prijavljen na Facebook, u isto vrijeme Facebook može detektirati svaki njegov pregled HUOJ-a, a tijekom boravka na mrežnoj stranici koje je specifične podstranice posjetio. Ta informacija prikuplja se putem Facebookove komponente i doznačuje se Facebookovu računu ispitanika. Ako ispitanik odabere bilo koju Facebookovu naredbu ugrađenu na mrežnoj stranici KOMferencije, npr. oznaku Sviđa mi se (eng. Like), ili ako ispitanik pošalje komentar, tada Facebook doznačuje navedenu informaciju osobnomu Facebookovu računu ispitanika i time sprema osobne podatke.

Svaki put kad je ispitanik prijavljen na Facebook, a istodobno pristupa mrežnoj stranici KOMferencije, Facebook će putem Facebookove komponente primiti informaciju o tome. To će se dogoditi bez obzira na to odabere li ispitanik Facebookovu komponentu ili ne. Ako ispitanik ne želi prijenos te vrste informacije, to može spriječiti tako da se odjavi s Facebookova računa prije pristupa mrežnoj stranici KOMferencije.

Smjernice o zaštiti osobnih podataka koje je Facebook objavio na https://facebook.com/about/privacy/ pružaju informacije o Facebookovu prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka. Objašnjeno je i koje postavke Facebook pruža kako bi se zaštitili osobni podatci ispitanika. Isto tako, na raspolaganju su različite konfiguracijske mogućnosti kako bi se onemogućio prijenos osobnih podataka prema Facebooku. Ispitanik se može koristiti navedenim opcijama u svrhu onemogućavanja slanja osobnih podataka.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane uz Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom)

Na mrežnoj stranici KOMferencije voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente Google Analytics (s anonimizacijskom funkcijom). Google Analytics je internetska usluga; riječ je o prikupljanju i analizi podataka o ponašanju posjetitelja na mrežnoj stranici. Usluga mrežne analitike među ostalim prikuplja podatke o mrežnoj stranici s koje je ispitanik došao, koje je podstranice posjetio ili kako često i koliko dugo pregledava određenu podstranicu. Mrežna analitika upotrebljava se za optimizaciju mrežne stranice i kako bi se provela analiza oglašavanja na internetu.

Vlasnik servisa Google Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Za potrebe mrežne analitike putem Google Analyticsa voditelj obrade osobnih podataka koristi se aplikacijm „_gat._anonymizelp”, putem koje Google IP adresu ispitanika skraćuje i anonimizira kada mrežnoj stranici KOMferencija pristupa ispitanik iz države članice EU-a ili koje druge države pod mjerodavnosti europskoga gospodarskog prostora.

Svrha je komponente Google Analytics da analizira promet na mrežnoj stranici KOMferencije. Google se koristi prikupljenim podatcima i informacijama, među ostalim, kako bi procijenio korištenje mrežne stranice i kako bi pružio izvješćivanje koje prikazuje aktivnost na mrežnoj stranici, te kako bi pružio druge usluge vezane uz korištenje mrežne stranice.

Google Analytics smješta kolačić na računalni sustav ispitanika. Definicija kolačića već je objašnjena u ovome dokumentu. Postavljanjem kolačića Googleu se omogućuje analiza korištenja mrežne stranice. Svakim pregledom pojedine podstranice KOMferencije kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena komponenta Google Analytics, ispitanikov će preglednik automatski pružiti Google Analytics komponenti informacije potrebne za svrhu mrežnoga oglašavanja i izračun provizije koja pripada Googleu. Tijekom te tehničke procedure tvrtka Google dobit će osobne informacije poput IP adrese ispitanika (služi za razumijevanje odakle posjeti dolaze, a na temelju toga stvara izračun provizije).

Kolačić služi kako bi se pohranile osobne informacije poput vremena pristupanja mrežnoj stranici, mjestu s kojega se pristupa i učestalosti ispitanikova pristupanja mrežnoj stranici. Sa svakim posjetom KOMferenciji takvi osobni podatci, uključujući IP adresu ispitanika, proslijedit će se Googleu i ondje će biti smješteni. Google može proslijediti navedene osobne podatke putem tehničke procedure trećoj strani.

Kako je već navedeno, ispitanik može spriječiti postavljanje kolačića odgovarajućim preinakama na pregledniku u svakome trenutku. Takve bi preinake spriječile i Google Analytics da postavi kolačić na računalnome sustavu ispitanika. Također je moguće izbrisati kolačiće koji su već postavljeni putem preglednika ili kojega drugog programskog rješenja.

Dodatno, ispitanik se može usprotiviti prikupljanju i obradi osobnih podataka koje je generirao Google Analytics, a koji su vezani uz korištenje KOMferencije. Kako bi to ostvario, ispitanik mora skinuti dodatak pregledniku koji se nalazi na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Taj dodatak putem JavaScripta daje Google Analyticsu do znanja da se informacije o ispitanikovu posjetu mrežnoj stranici ne smiju prikupljati i obrađivati. Google ugradnju navedenoga dodatka pregledniku smatra valjanim prigovorom protiv prikupljanja osobnih podataka. Ako u bilo kojemu daljnjemu trenutku dođe do brisanja, uređivanja ili ponovnoga ugrađivanja računalnoga sustava ispitanika, ispitanik će morati ponovno ugraditi dodatak pregledniku kako bi onesposobio Google Analytics. Ako je iz kojega razloga ispitanik ili ovlaštena osoba uklonila dodatak pregledniku ili je dodatak pregledniku onesposobljen, uvijek ga je moguće ponovno ugraditi ili aktivirati.

Dodatne informacije i Googleove smjernice vezane uz zaštitu osobnih podataka mogu se pronaći na poveznicama https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ i https://www.google.com/analytics/terms/us.html. Dodatne informacije vezane uz Google Analytics mogu se pronaći na https://www.google.com/analytics/.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane uz Instagram

Na mrežnoj stranici KOMferencije voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Instagram. Instagram je usluga koja se može okarakterizirati kao audiovizualna platforma koja omogućuje korisnicima dijeljenje fotografija i videomaterijala, te dijeljenje tih materijala na drugim društvenim mrežama.

Vlasnik usluge Instagram je Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, SAD.

Svakim pristupanjem mrežnoj stranici KOMferencije kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena komponenta Instagram, preglednik na računalnome sustavu ispitanika automatski će prikazati pregled navedene komponente. Tijekom toga tehničkoga postupka Instagram će dobiti informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik u isto vrijeme prijavljen na Instagram, Instagram će prepoznati svaki posjet mrežnoj stranici KOMferencije, a i koje je specifične podstranice ispitanik posjetio tijekom boravka na mrežnoj stranici. Informacije prikuplja Instagramova komponenta i doznačuje ih Instagramovu računu ispitanika. Ako ispitanik odabere bilo koju od Instagramovih naredbi na mrežnoj stranici, Instagram će tu informaciju doznačiti Instagramovu računu ispitanika i pohraniti taj osobni podatak.

Instagram dobiva informacije putem Instagramove komponente uz uvjet da je ispitanik prijavljen na Instagram tijekom pregleda mrežne stranice. To će biti slučaj bez obzira na to je li ispitanik odabrao koju Instagramovu naredbu ili nije. Ako ta vrsta prijenosa informacija nije ono što ispitanik želi, on ili ona može ga spriječiti tako da se odjavi s Instagramova računa prije pristupanja mrežnoj stranici KOMferencije.

Dodatne informacije i Instagramove smjernice za zaštitu osobnih podataka mogu se pronaći na poveznicama https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane uz Twitter

Na mrežnoj stranici KOMferencije voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Twitter. Twitter je višejezična, javno dostupna mikrodnevnička usluga na kojoj korisnici mogu objavljivati i dijeliti kratke objave, tzv. tweetove, koje su ograničene na 280 znakova. Te kratke poruke dostupne su svima, uključujući i korisnike koji nisu prijavljeni na Twitter. Tweetovi se prikazuju pratiteljima dotičnoga korisnika. Pratitelji su ostali korisnici Twittera koji prate tweetove dotičnoga korisnika. Nadalje, Twitter omogućuje obraćanje širokoj publici putem ljestava (eng. hashtag), poveznica i prenošenja tweetova.

Vlasnik Twittera je Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, SAD.

Svakim pristupanjem mrežnoj stranici KOMferencije kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj je ugrađena Twitterova komponenta, preglednik na računalnome sustavu ispitanika automatski će prikazati pregled navedene Twitterove komponente. Tijekom toga tehničkoga postupka Twitter će dobiti informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik. Svrha je povezivanja s Twitterovom komponentom prijenos sadržaja HUOJ-a kako bi korisnike upoznali sa sadržajem mrežne stranice i povećali broj posjetitelja.

Ako je ispitanik istodobno prijavljen na Twitter, Twitter će prepoznati svaki posjet mrežnoj stranici KOMferencije, a i koje je specifične podstranice ispitanik posjetio tijekom boravka na mrežnoj stranici. Informacije prikuplja Twitterova komponenta i doznačuje ih Twitterovu računu ispitanika. Ako ispitanik odabere koju od Twitterovih naredbi na mrežnoj stranici, Twitter će tu informaciju doznačiti Twitterovu računu ispitanika i pohraniti taj osobni podatak.

Twitter dobiva informacije putem Twitterove komponente uz uvjet da je ispitanik prijavljen na Twitter tijekom pregleda mrežne stranice. To će biti slučaj bez obzira na to je li ispitanik odabrao koju od Twitterovih naredbi ili nije. Ako ta vrsta prijenosa informacija nije ono što ispitanik želi, on ili ona može ga spriječiti tako da se odjavi s Twitterova računa prije pristupanja mrežnoj stranici KOMferencije.

Dodatne informacije i Twitterove smjernice za zaštitu osobnih podataka mogu se pronaći na poveznici https://twitter.com/privacy?lang=en.

Odredbe zaštite osobnih podataka vezane uz YouTube

Na mrežnoj stranici KOMferencije voditelj obrade osobnih podataka ugradio je komponente usluge Youtube. Youtube je mrežni videoportal koji omogućuje besplatnu objavu, pregled, ocjenjivanje i komentiranje videomaterijala. Youtube omogućuje objavu svih vrsta videomaterijala, pa tako možete gledati cijele filmove, televizijske prijenose, glazbene videomaterijale, promocijske najave i videomaterijale koje su napravili korisnici portala.

Vlasnik usluge YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. The YouTube, LLC koji je podružnica tvrtke Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD.

Svakim pregledom pojedine stranice mrežne stranice KOMferencije kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka, a na kojoj se nalazi Youtubeova komponenta, preglednik računalnoga sustava ispitanika prikazat će ugrađenu YouTubeovu komponentu. Dodatne informacije o YouTubeu možete pronaći na https://www.youtube.com/yt/about/en/. Tijekom toga tehničkoga postupka YouTube i Google steći će informaciju o specifičnoj podstranici koju je posjetio ispitanik.

Ako je ispitanik prijavljen na YouTube, YouTube će svaki put kad otvori podstranicu na kojoj se nalazi Youtubeov videozapis prepoznati o kojoj je podstranici riječ. Tu će informaciju prikupiti YouTube i Google te će biti doznačena YouTubeovu računu ispitanika.

YouTube i Google će putem YouTubeove komponente primiti informaciju da je ispitanik posjetio mrežnu stranicu KOMferencije ako je tijekom posjeta mrežnoj stranici bio prijavljen na Youtube; to će se dogoditi neovisno o tome je li ispitanik odabrao YouTubeov video ili nije. Ako ispitanik ne želi dopustiti takav prijenos informacija, može ga spriječiti tako da se odjavi s YouTubeova računa prije otvaranja mrežne stranice KOMferencije.

YouTubeove smjernice za zaštitu osobnih podataka, koje možete pogledati na https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/, pružaju informacije o YouTubeovu i Googleovu prikupljanju, obradi i korištenju osobnih informacija.